അര്ജുുനന്റെ പത്ത് നാമങ്ങള്‍


Krishna-Arjunaപണ്ട്,കുട്ടിക്കാലത്ത് …പേടിസ്വപ്നം കണ്ടാലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭയം ഉണ്ടായാലോ മുത്തശ്ശിമാര്‍ പറയുമായിരുന്നു –അര്‍ജുനന്റെ പത്ത് നാമങ്ങള്‍ ചൊല്ലിയാല്‍ മതി എന്ന്.

“അര്‍ജുനന്‍,ഫല്‍ഗുനന്‍, പാര്‍ത്ഥന്‍, വിജയനും 
വിശ്രുതമായ പേര്‍ പിന്നെ കിരീടിയും 
ശ്വേതാശ്വനെന്നും ധനഞ്ജയന്‍ ജിഷ്ണുവും 
ബീഭത്സുവും സവ്യസാചിയും ഞാനെടോ.
പത്തു നാമങ്ങളും ഭക്ത്യാ ജപിക്കിലോ 
നിത്യ ഭയങ്ങള്‍ അകന്നു പോം നിര്‍ണ്ണയം”

പഞ്ചപാണ്ഡവരില്‍ മൂന്നാമനും വില്ലാളിവീരനും ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടതോഴനുമായ അര്‍ജുനന്റെ പത്തുപേരുകള്‍ യഥാക്രമം ഇങ്ങനെയാണ്.

1 : അര്‍ജ്ജുനന്‍
2 : ഫല്‍ഗുനന്‍
3 : പാര്‍ത്ഥന്‍
4: കിരീടി
5 : വിജയന്‍
6 : ശ്വേതാശ്വന്‍
7: ജിഷ്ണു
8 : ധനഞ്ജയന്‍
9: സവ്യസാചി
10: ബീഭത്സു

ഈ നാമങ്ങള്‍ അര്‍ജ്ജുനനു കൈവന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ??

വെളുത്ത നിറമായതിനാല്‍ ‘അര്‍ജ്ജുനന്‍’ എന്നും ഫാല്‍ഗുനമാസത്തില്‍ ഫാല്‍ഗുനനക്ഷത്രത്തില്‍ (ഉത്രം) ജനിച്ചതിനാല്‍ ‘ഫല്‍ഗുനന്‍ ‘എന്നും
പൃഥ (കുന്തി)യുടെ പുത്രനായതിനാല്‍ ‘പാര്‍ത്ഥന്‍ ‘ എന്നും അസുരനാശം വരുത്തിയപ്പോള്‍ പിതാവായ ഇന്ദ്രന്‍ ദേവകിരീടം ശിരസ്സില്‍ അണിയിച്ചതിനാല്‍ ‘കിരീടി ‘എന്നും
എപ്പോഴും വിജയം വരിക്കുന്നതിനാല്‍ ‘വിജയന്‍ ‘എന്നും വെള്ളകുതിരകളെ കെട്ടിയ രഥമുള്ളവനായതിനാല്‍ “ശ്വേതാശ്വന്‍” എന്നും
ഖാണ്ഡവദാഹത്തില്‍ ജിഷ്ണു (ഇന്ദ്രന്‍)വിനെ ജയിച്ചതിനാല്‍ ‘ജിഷ്ണു ‘എന്നും
അശ്വമേധയാഗത്തിന് ഉത്തരദിക്കില്‍നിന്നും ധാരാളം ധനം കൊണ്ടുവന്നതിനാല്‍ ‘ധനഞ്ജയന്‍ ‘എന്നും രണ്ടുകൈകള്‍കൊണ്ടും അസ്ത്രങ്ങള്‍ അയക്കുന്നതിനാല്‍ ‘സവ്യസാചി ‘ എന്നും
യുദ്ധത്തില്‍ ഭീകരനായതിനാല്‍ ‘ബീഭത്സു’ എന്നും അര്‍ജ്ജുനനു പേരുകള്‍ ലഭിച്ചു .

Please like & share: