ഹനുമാന് വടമാല


കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവില്വാമലയിൽ നിന്നും ഹനുമാന് വടമാല നേദിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വട കിട്ടിയപ്പോൾ മുതലുള്ള സംശയാ… ഈ ഹനുമാനും ഉഴുന്നുവടയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണെന്ന്…. ഇപ്പോഴാ ബോധ്യായത്..!!

ഇത് വായിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യാകും…

ശ്രീരാമപ്രിയഭക്തനും വാനര സ്വരൂപിയുമായ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉഴുന്നുവട മാലയെന്തിന് ? ഉഴുന്ന് എന്ന ധാന്യം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രവിധികളിൽ ഒരിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതു മാംസ്യ ഗണവും ഭഗവത് പൂജകൾക്ക് വർജ്യവുമാണ്. എന്നിട്ടും പൂർണ്ണ സസ്യാഹാരിയും വാനര രൂപിയുമായി ജന്മമെടുത്ത ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉഴുന്നുവട മാലയണിയിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമല്ലേ , വേദോപനിഷത്തുകളുടെ ശരിയായ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുകേടോ അജ്ഞാതയോ കൊണ്ടല്ലേ ആധുനിക ഹിന്ദു സമൂഹം ഇത്തരം തെറ്റായ പൂജാവിധികൾ തേടുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വടമാല സമർപ്പണത്തിന്റെ പിന്നിൽ. രാക്ഷസ രാജൻ രാവണൻ സീതാദേവിയെ കവർന്ന് ലങ്കയിൽ രാവണ സങ്കേതത്തിൽ തടവിൽ കഴിയുമ്പോൾ സീതാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീരാമദൂതനായി സീതയെ സന്ദർശിച്ച ഹനുമാന് ശ്രീരാമ സാമീപ്യ അഭിഷ്ടസിദ്ധിക്കു വേണ്ടി സീതാ ദേവി സമ്മാനിച്ചതാണ് വട മാല .പക്ഷെ അത് വടവൃക്ഷത്തിന്റെ അതായത് പേരാലിന്റെ തളിർ മൊട്ടുകൾ ( അതിന് വടയെന്നും പറയും) കോർത്ത മാല സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. സീതാദേവിയുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ഉടൻ എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമി അനുഗ്രഹിച്ചു. അതുമൂലം അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്ക് ഹനുമാന് വട മാല സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നു ആചാരവുംവിശ്വാസവും നിലവിൽ വന്നു. പക്ഷെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ അജ്ഞത അവനെ ഉഴുന്നുവട മാലയിലെത്തിച്ചു ,മൊത്തം അജ്ഞത ഹിന്ദു പുരോഹിതവർഗത്തിനുമുണ്ടല്ലോ, അതു മുതലെടുക്കാൻ ഉഴുന്നുവട മാലകളുമായി ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിൽ കമ്പോളക്കാരും തെയ്യാറായി. ക്ഷേത്ര പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഉഴുന്നു മാംസഭക്ഷണത്തിനു സമാനമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണ ശ്രാദ്ധ ബലികർമ്മങ്ങളിലും ഉഴുന്നോ ഉഴുന്നുൽപന്നമായ പപ്പടമോ ഉപയോഗിക്കില്ല. അതിശ്രേഷ്ടനും ദിവ്യ തേജസ്വിയും സ്വാതികനും തികച്ചും നൂറു ശതമാനം സസ്യഭുക്കുമായ വാനര രൂപിയെ ഒരു തരത്തിൽ നാം അവഹേളിക്കുകയല്ലേ ഈ അജ്ഞത മൂലം. പേരാൽ തളിർമൊട്ടു കൊണ്ടുള്ള മാല തന്നെ ഉപയോഗിക്കു.അജ്ഞാനികൾക്ക് അറിവു പകർന്നു നൽകൂ.

Note:

അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേരാലിന്റെ മൊട്ട് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണം ഉള്ളതയിതീര്‍ന്നു. ഒരുപാട് ഉദര രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമ ഔഷധമായി പേരാലിന്റെ മൊട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Please like & share: